Odstoupení od smlouvy

 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy


1. 1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy - odesláním objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu www.salondoma.cz


1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat naši společnost MakeBeauty spol.s.r.o,  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít předlohu dopisu níže pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předloha dopisu Odstoupení od smlouvy:

Dobrý den,

dne …….... 2015 jsem ve Vašem eletronickém obchodě www.kodkrasy.cz  zakoupil/a  níže uvedený/é produkt/ty:

1) …………

2) …………

Číslo objednávky :  …………………..

V souvislosti s podmínkami nákupu prostřednictvím internetu v souladu s § 1829 NOZ,  uplatňuji své právo a odstupuji od smlouvy bez uvedení důvodu. Činím tak ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy.

Žádám Vás o vrácení finanční částky ……. Kč zaplacené za zboží, a to v zákonné 30denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet číslo…………. vedený u …………….

S pozdravem,

 

……………………………

 

V ………….  dne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresa pro doručení: MakeBeauty s.r.o., Rytířská 400/22, Praha 1

 

E-mailová adresa pro zaslání eletronicky: info@kodkrasy.cz

 

Telefonický kontakt : +420 608 721 873


1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“
 „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

2.2 Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, vložte zde text odpovídající jedné z následujících variant:

a) Převzetí zboží
 „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení, adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

b) Náklady spojené s vrácením zboží                                                   
„Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“.

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“